Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 

Společnost GesFIT s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a klade si za cíl chránit Vaše osobní údaje při jejich zpracování. Společnost GesFIT s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Tímto bychom Vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti GesFIT s.r.o.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

 

V případě registrace, nákupu zboží a nákupu zboží bez registrace na www.gesfit.cz bude společnost GesFIT s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží. V případě platby převodem a objednávek ze zahraničí navíc údaj o bankovním spojení.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost GesFIT s.r.o. provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

Společnost GesFIT s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost GesFIT s.r.o. provádět sama. V případě doručování zboží na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost GesFIT s.r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním dotazů a reklamací

 

Pro zodpovězení dotazů bude společnost GesFIT s.r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz podala. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost GesFIT s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu. Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti GesFIT s.r.o. dobrovolně. Jedná se o zpracování bez souhlasu, jelikož bez jejich znalosti by společnost GesFIT s.r.o. nebyla schopna dotaz vyřídit.

Pokud bude uplatněna reklamace výrobku, bude společnost GesFIT s.r.o. zpracovávat osobní údaje za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti GesFIT s.r.o. a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost GesFIT s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas. Doba a rozsah zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od zákonné povinnosti společnosti GesFIT s.r.o. reklamaci vyřídit.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost GesFIT s.r.o. sama.

 

Práva spojená s ochranou osobních údajů

 

Při zpracování osobních údajů společností GesFIT s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování.

Subjektům údajů, náležejí tato práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost GesFIT s.r.o. zpracovává;
  • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;

Subjekty údajů mají dále právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti GesFIT s.r.o.

Výše uvedená práva mohou subjekty údajů uplatnit písemně či e-mailem u společnosti GesFIT s.r.o., a to na kontaktních údajích uvedených níže.

 

Subjekty údajů se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů

GesFIT s.r.o.

IČO: 06343007

sídlo: č.p. 545, 561 02 Dolní Dobrouč

Zápis v OR: C 40072 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 603 570 668

Email: gesfit@gesfit.cz

 

Načítám, prosím vydržte...